Prof. Piotr Garstecki

photo: Maciej Czerski

Co-founder of Scope Fluidics. Professor of chemistry and manager. He has led scientific technical projects in Poland and the United States, specializing in soft matter physics and microfluidic techniques. Passionate about organizational development and building value by creating technologies that solve important problems in healthcare.

Wsp�za�o�yciel Scope Fluidics. Profesor chemii oraz menad�er. Prowadzi� projekty naukowe i �techniczne w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, specjalizuj�c si� w fizyce mi�kkiej materii� i technikach mikroprzep�ywowych. Pasjonat rozwoju organizacji i budowania warto�ci poprzez tworzenie technologii rozwi�zuj�cych wa�ne problemy w ochronie zdrowia.